Jesteś na podstronie:

Galeria zdjęć

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://sppiaseczno.pl/images/stories/Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://sppiaseczno.pl/images/stories/Dzień Niepodległości
Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja Dzień Niepodległości
   
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://sppiaseczno.pl/images/stories/Przedszkole
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://sppiaseczno.pl/images/stories/Spotkanie z policją
Przedszkole Spotkanie z policją
   
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://sppiaseczno.pl/images/stories/Zmagania sportowe na orliku
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://sppiaseczno.pl/images/stories/Żywa lekcja historii
Zmagania sportowe na Orliku Żywa lekcja historii
   
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://sppiaseczno.pl/images/stories/Klasa 6
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://sppiaseczno.pl/images/stories/Wycieczka do Aquaparku
Klasa 6 Wycieczka do Aquaparku
   
   
   
   

 

 

Owoce w szkole

Nasza Szkoła (klasy 1-3) uczestniczy w programie: „Owoce w szkole”

Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw. Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Geneza programu

W Unii Europejskiej nadwagę ma około 22 mln dzieci, a ponad 5 mln z nich cierpi na otyłość. Według przewidywań liczba ta każdego roku będzie rosnąć o kolejnych 400 tys. dzieci. Ważną rolę w zwalczaniu tego problemu może odegrać poprawa sposobu odżywiania, w szczególności spożywanie odpowiednich ilości owoców i warzyw. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codzienne spożycie 400 gramów owoców i warzyw na osobę, jednakże większość Europejczyków nie osiąga tego celu, a tendencja zniżkowa jest szczególnie widoczna u młodych ludzi. Program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole” powstał jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania dzieci oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych na późniejszym etapie życia. Program został uruchomiony w Unii Europejskiej od roku szkolnego 2009/2010. Bierze w nim udział większość państw członkowskich UE, w tym również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

Na czym polega program?

Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owocówi warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia. Skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się:

 • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
 • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
 • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

Szklanka mleka

Uczestniczymy również (klasy 1-6) w programie "Szklanka mleka". Pro­gram skie­ro­wany jest do uczniów przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i liceów. Celem pro­gramu „Szklanka mleka” jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych. Pro­gram jest admi­ni­stro­wany przez ARR (Agen­cja Rynku Rol­nego) i współ­fi­nan­so­wany z trzech źródeł: UE, FPM, dopłaty krajowej.

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Od kilku lat nasza szkoła posiada certyfikat: "Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją"

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” to projekt adresowany do uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania z klas IV–VI szkół podstawowych z terenów wiejskich (wsie i miasta do 25 tys. mieszkańców). Chcemy stworzyć im warunki równych szans w realizacji planów i marzeń edukacyjnych, a przez to przyczynić się do ich późniejszych sukcesów. Projekt szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją opiera się na Modelowym systemie profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją, który jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI.

 

Zajęcia z logopedą

W szkole są prowadzone zajęcia Logopedyczne (w szkoła i przedszkole w Piasecznie)

Poniedziałek

 • 10.30 - 11.15  - Przedszkole
 • 13.15. - 14.00 - Klasa II  szkoła

Wtorek

 • 11.15  - 12.10. - Przedszkole
 • 12.20. - 13.05. - Klasa II i III szkoła

Środa

 • 13.15. - Klasa I szkoła

 Czwartek

 • klasa IV 13.15. - 14.00
 • klasa V 14.10. - 14.55

Piątek

 • godz. 10.30. - 11.15

 

 

Samorząd szkolny

 • Julia Wentlandt - przewodnicząca
 • Laura Mamel - z-ca przewodniczącej
 • Fabian Czajka - skarbnik

Więcej artykułów…

 1. Dane geograficzne

Piaseckie Kociewiaki

GMINA GNIEW REALIZUJE PROJEKT W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH: DZIECKO NAJLEPSZA INWESTYCJA

W NASZEJ SZKOLE PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

 • WYRÓWNUJĄCE I ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • WYRÓWNUJĄCE I ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI
 • WYRÓWNUJĄCE I ROZWIJAJĄCE Z PRZYRODY

Polecamy strony